Căn cứ vào các trường hợp quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023, cơ quan thuế sẽ kiểm tra doanh nghiệp khi:

– Kiểm tra dựa trên hồ sơ thuế.

– Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

– Kiểm tra hoàn thuế.

– Kiểm tra theo kế hoạch hoặc theo chuyên đề.

– Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

– Khi doanh nghiệp thực hiện các thay đổi quan trọng như chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình kinh doanh, giải thể, cổ phần hóa, chấm dứt hoạt động, thay đổi mã số thuế hoặc địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

– Kiểm tra đột xuất: Bao gồm các trường hợp như kiểm tra dựa trên tố cáo, chỉ đạo từ cấp trên, đề xuất của người nộp thuế, kiểm tra trước hoàn thuế, kiểm tra sau khi kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và các trường hợp khác.

Cần lưu ý rằng không phải mọi doanh nghiệp đều phải quyết toán thuế sau 05 năm, mà phụ thuộc vào các trường hợp và yêu cầu kiểm tra cụ thể.

Cơ Quan Thuế Sẽ Kiểm Tra Gì Khi Quyết Toán Thuế Tại Doanh Nghiệp?

Theo quy định, khi cơ quan thuế tiến hành quyết toán thuế tại doanh nghiệp sẽ thực kiểm các công việc sau:

  1. Kiểm tra tờ khai thuế: Cơ quan thuế kiểm tra toàn bộ các tờ khai thuế đã được nộp trước đó, bao gồm tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác (nếu có).
  2. Xác minh chứng từ nộp thuế: Cơ quan thuế kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của các chứng từ, hóa đơn, báo cáo thuế, biên bản kiểm tra thuế và tất cả các tài liệu liên quan đến quá trình nộp thuế.
  3. Kiểm tra sổ sách và chứng từ kế toán: Cơ quan thuế sẽ xem xét sổ sách kế toán của doanh nghiệp để đảm bảo tính khớp với tờ khai thuế. Điều này bao gồm sổ cái, sổ nhật ký, báo cáo tài chính, sổ kho và các tài liệu kế toán khác.
  4. Niên độ kế toán: Cơ quan thuế xem xét quy trình kế toán trong thời gian kiểm tra, bao gồm việc xác định các sự kiện kế toán, việc ghi chứng từ và xác định số liệu tài chính.
  5. Giải trình về sai phạm: Doanh nghiệp cần cung cấp giải trình chi tiết về bất kỳ sai phạm nào trong quá trình quyết toán thuế, bao gồm trình bày lý do tại sao sai phạm xảy ra và cách giải quyết như thế nào.