Căn cứ vào khoản 26 Điều 1 của Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, các khoản thu nhập không yêu cầu đóng BHXH sẽ bao gồm:

 • Thưởng và tiền thưởng sáng kiến
 • Tiền ăn giữa ca.
 • Các khoản hỗ trợ như tiền xăng xe, điện thoại, tiền đi lại, tiền nhà cửa, tiền giữ trẻ, tiền nuôi con nhỏ.
 • Trợ cấp trong các tình huống khó khăn: trợ cấp khi người lao động – hoặc người thân gặp tình huống khó khăn như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp v.v
 • Các khoản hỗ trợ khác: Các khoản hỗ trợ và trợ cấp khác được ghi rõ trong hợp đồng lao động.

Các Khoản Thu Nhập Được Miễn Thuế TNCN

Theo Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2023 bao gồm:

 • Chuyển nhượng bất động sản trong gia đình
 • Chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất
 • Thu nhập từ quyền sử dụng đất được nhà nước giao đất
 • Nhận thừa kế và quà tặng bất động sản trong gia đình
 • Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản
 • Chuyển đổi đất nông nghiệp
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Thu nhập từ kiều hối
 • Tiền lương làm việc ban đêm và làm thêm giờ
 • Tiền lương hưu: tiền lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng
 • Thu nhập từ học bổng
 • Thu nhập từ bồi thường
 • Thu nhập từ quỹ từ thiện
 • Thu nhập từ viện trợ nước ngoài
 • Tiền lương và tiền công thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu vận tải quốc tế
 • Thu nhập của cá nhân liên quan đến công việc trên tàu