Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Dịch vụ Kế toán, Thuế Trọn gói

Dịch vụ Kế toán, Thuế Trọn gói

Công việc kế toán, thuế đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Kế toán, thuế trọn gói, với chi tiết từng hạn mục như sau:

1. BÁO CÁO KẾ TOÁN

- Đăng ký hệ thống kế toán tại cơ quan thuế.

- Đăng ký đặt in hóa đơn.

- Thiết lập hệ thống kế toán, ghi chép sổ sách kế toán và in sổ sách kế toán.

- Hoàn thiện, phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.

- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán.

- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm.

- Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương, soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.

- Viết và in phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất kho theo chứng từ gốc.

- Lập Báo cáo Tài chính theo quý và năm, bao gồm: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính; Bảng cân đối tài khoản.

- In toàn bộ sổ sách kế toán và Nhật ký chung của Doanh nghiệp theo năm tài chính.

- Đóng, lưu trữ chứng từ hàng tháng trước khi bàn giao trả lại cho Doanh nghiệp và tư vấn về chế độ lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định của Pháp luật.

2. BÁO CÁO THUẾ

- Lập và nộp báo cáo thuế GTGT hàng tháng.

- Lập và nộp báo cáo thuế TNDN hàng quý.

- Lập và nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN hàng năm.

- Lập và nộp báo cáo thuế TNCN hàng tháng.

- Lập và nộp báo cáo quyết toán thuế TNCN hàng năm.

- Liên hệ làm việc với cơ quan thuế.

- Giải đáp các vấn đề về thuế, kế toán.

Thông tin chi tiết, quý Khách vui lòng liên hệ hotline: 078 8888 066