Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THUẾ, KHIẾU NẠI THUẾ

QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THUẾ, KHIẾU NẠI THUẾ

Việc quyết toán thuế hàng năm là công việc hết sức quan trọng của Doanh Nghiệp. Kết quả quyết toán cũng là kết quả cuối cùng thể hiện hiệu quả của công việc kê khai, báo cáo thuế và công việc hạch toán, lập sổ sách kế toán. Kết quả quyết toán thuế sẽ xác định lại số thuế Doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách nhà nước. Số thuế phải nộp lớn hay nhỏ phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và mối quan hệ của người thực hiện quyết toán thuế.

Chúng tôi sẽ thực hiện:

1. QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu, cân đối lại báo cáo thuế TNDN hàng quý.

- Lập và nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN năm.

- Liên hệ với cơ quan thuế để xuống quyết toán thuế.

- Làm việc với cán bộ thuế trong thời gian quyết toán thuế.

- Họp và thống nhất kết quả quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý.

2. QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu, cân đối lại báo cáo thuế TNCN hàng quý.

- Lập và nộp báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.

- Liên hệ với cơ quan thuế để xuống quyết toán thuế.

- Làm việc với cán bộ thuế trong thời gian quyết toán thuế.

- Họp và thống nhất kết quả quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý.

3. HOÀN THUẾ

3.1 HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu, cân đối lại tất cả báo cáo thuế GTGT hàng tháng.

- Rà soát lại toàn bộ hóa đơn, chứng từ kế toán.

- Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT.

- Liên hệ cơ quan thuế để tiếp nhận và thực hiện hoàn thuế GTGT.

- Trong vòng 15 ngày, Doanh nghiệp sẽ nhận được tiền thuế được hoàn lại vào tài khoản Doanh nghiệp.

3.2 HOÀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu, cân đối lại tất cả báo cáo thuế TNDN hàng quý và năm.

- Rà soát lại toàn bộ hóa đơn, chứng từ kế toán.

- Lập hồ sơ hoàn thuế TNDN.

- Liên hệ cơ quan thuế để tiếp nhận và thực hiện hoàn thuế TNDN.

- Trong vòng 15 ngày, Doanh nghiệp sẽ nhận được tiền thuế được hoàn lại vào tài khoản Doanh nghiệp.

3.3 HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu, cân đối lại tất cả báo cáo thuế TNCN hàng tháng.

- Rà soát lại toàn bộ chứng từ kế toán.

- Lập hồ sơ hoàn thuế TNCN.

- Liên hệ cơ quan thuế để tiếp nhận và thực hiện hoàn thuế TNCN.

- Trong vòng 15 ngày, cá nhân làm việc tại Doanh nghiệp sẽ nhận được tiền thuế được hoàn lại vào tài khoản.

4. KHIẾU NẠI THUẾ

- Tiếp nhận quyết định của cơ quan thuế.

- Kiểm tra, rà soát lại tất cả hồ sơ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế của Doanh nghiệp.

- Đối chiếu với tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, thông tư, công văn hướng dẫn về Thuế, kế toán và các vấn đề có liên quan.

- Lên kế hoạch và báo cáo tất cả những điểm sai sót, chưa hợp lý trong quá trình làm việc và quyết định của cán bộ thuế để gửi văn bản khiếu nại lên Chi cục thuế, Tổng cục thuế.

- Cam đoan, sau khi khiếu nại, số thuế phải nộp của Doanh nghiệp sẽ được giảm xuống.

Thông tin chi tiết, quý Khách vui lòng liên hệ hotline: 078 8888 066